“แม่บ้านท้องถิ่น” รุกคืบลงใต้ พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก หวังปั้นสมองเด็กไทยด้วยเมนูไข่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดภาคใต้ โดยมี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง นายอรรณพ คณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและได้มอบตุ๊กตาจำนวน 154 ตัว ให้แก่เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางอัมรา ศรีงาม ท้องถิ่นอำเภอเมืองสงขลา นายมานพ อุราภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวัง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และนางสุภาพ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ให้การต้อนรับ

นายขจร ศรีชวโนทัย กล่าวว่า กรมฯ ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เพราะเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต และกรมฯ ยังมุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้นในเรื่องของอาหารต้องให้เด็กได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน โดยให้นำระบบ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน จำเป็นต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาทางสมองและสติปัญญา โดยแนะนำให้ในแต่ละวันมีไข่ 1 ฟอง และให้นำแนวทางของ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ที่มีลักษณะเป็นการเล่นในธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆจะยึดธรรมชาติเป็นหลัก ใช้สวนป่าเป็นตัวสร้างคลื่นสมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวน

ทาง ดร. วันดี ประธานชมรมเเม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอฝากให้ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นภาคใต้ทุกจังหวัด ให้ร่วมกันรณรงค์ให้สังคมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตกเกณฑ์ ในแต่ละจังหวัดให้ได้มีความพร้อม และมีความเหมาะสมในการดูแลเด็กและเยาวชนในแต่ละท้องถิ่น ให้เด็กเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

keyboard_arrow_up