รมว.ท่องเที่ยว ติดอาวุธให้ผู้บริหารระดับสูง ยกระดับไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง TME รุ่น 2 ประจำปี 2561

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) Tourism Management Program for Executives (TME) รุ่น 2/2561 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวตามห่วงโซ่อุปทาน
อย่างครบกระบวนการ โดยระดมความเห็นจากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรม และเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหาร ระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติมุมมอง และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ททท. และเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ด้านการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยวของผู้บริหารระดับสูงเพื่อนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ ตลอดจนสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า หลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นหลักสูตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ประศาสน์วิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม สมาคมการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร TME นี้ นับว่า เป็นเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลักสูตรนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หากมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้งภายในรุ่นและระหว่างรุ่น จะสามารถสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมาก จะช่วยยกระดับให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม Preferred Destination อย่างยั่งยืน.

keyboard_arrow_up