อปท. มุ่งศูนย์เด็กเล็กทั่วไทย มีมาตรฐาน เน้นพัฒนา ‘อาหารกลางวัน – สติปัญญา’

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมี นางเทียบจุฆา ขาวขำ รองประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยประจำจังหวัดอุดรธานีและ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสำโรง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและได้มอบตุ๊กตาจำนวน 148 ตัว ให้แก่เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสำโรง โดยมี นางเทียบจุฆา ขาวขำ รองประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยประจำจังหวัดอุดรธานี นายจตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง ผู้บริหาร และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง ให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต และเน้นย้ำในเรื่องของอาหารกลางวันเด็กให้มีสารอาหารครบถ้วน โดยให้ในแต่วันมีไข่ 1 ฟอง เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารและโปรตีนจากไข่ และให้พิจารณานำระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือระหว่างสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยกำกับดูแลให้ทุกมื้ออาหารของเด็กในโรงเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่ช่วยให้เด็กๆ ได้รับสารอาหารครบถ้วน จำเป็นต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาทางสมองและสติปัญญา

keyboard_arrow_up