สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานชื่ออาคาร สนง.ใหญ่ ‘วัฒนวิภาส’ ในวาระครบรอบ 60 ปี

หน่วยงานซึ่งอยู่เบื้องหลังอย่าง “การไฟฟ้านครหลวง” หรือ “กฟน.” ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย กฟน. ถือเป็นการไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย

ในวันที่ 1 สิงหาคมที่กาลังจะมาถึงนี้ ถือเป็นวาระ อันสาคัญโดย กฟน. จะมีอายุครบ 60 ปี ซึ่งตลอดเวลา 60 ปี ที่ผ่านมานับได้ว่า กฟน. มีการพัฒนาทั้งระบบไฟฟ้า งานบริการ และงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro การขับเคลื่อนการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดตัว MEA EV Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ กฟน. ยังเป็นหน่วยงานที่มอบเสาไฟฟ้าจากการรื้อถอนเสาในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ให้แก่ กทม. และป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อปักเป็นแนวป้องกันคลื่น

นอกจากภารกิจที่ กฟน. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ในวาระครบรอบ 60 ปี นี้ กฟน. ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ว่า “วัฒนวิภาส” ที่ กฟน. เขตคลองเตย และจะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ นับได้ว่า กฟน. มีประวัติความเป็นมา และมีหน้าที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มหานครของไทยมาอย่างยาวนาน.

keyboard_arrow_up