ผู้โดยสารโปรดทราบ !!!!

การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ปรับตารางการบิน และยกเลิกบางเที่ยวบินไปยังจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงและปล่อยโคมลอย เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

1. ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่

1.1 เที่ยวบินทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559
1.2 เที่ยวบินทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

2. ปรับเปลี่ยนเวลาบิน ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

2.1 เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 16.30 น.
2.2 เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.
2.3 เที่ยวบินทีจี 120 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 20.00 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.10 น.
2.4 เที่ยวบินทีจี 121 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 20.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.
2.5 เที่ยวบินทีจี 103 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.25 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 09.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.15 น.
2.6 เที่ยวบินทีจี 105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.50 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.
2.7 เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.
2.8 เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

3. เพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

3.1 เที่ยวบินทีจี 8718 วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.05 น. ถึงเชียงใหม่
เวลา 12.15 น.
3.2 เที่ยวบินทีจี 8719 วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 13.15 น. ถึงกรุงเทพฯ
เวลา 14.25 น.
3.3 เที่ยวบินทีจี 8716 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.10 น. ถึงเชียงใหม่
เวลา 10.20 น.
3.4 เที่ยวบินทีจี 8717 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 11.35 น. ถึงกรุงเทพฯ
เวลา 12.45 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือโทรศัพท์สอบถามที่ THAI Contact Center โทร 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพเจ้า ด้วยความห่วงใยจาก #AmarinTV34

keyboard_arrow_up