ไปเลือกตั้งไม่ได้ เพราะจำเป็น ต้องแจ้งสาเหตุป้องกันการเสียสิทธิ

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิต่าง ๆ

โดยผู้ที่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้

1. มีธุระจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล หรือเดินทางไปนอกราชอาณาจักร
2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ หรือไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้
3. อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร หรือ มีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ กกต. กำหนด

วิธีการแจ้งเหตุ ก่อน-หลัง วันเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนที่ 2 แนบหลักฐาน เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน

สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

keyboard_arrow_up