กระตุ้นการท่องเที่ยว! ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพเวทีนางงามระดับโลก!!

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณสุปราณี ป้องปัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด พร้อม คุณเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ผู้แทนผู้ว่าราชการ จ.ระยอง ผนึกกำลังหน่วยงานพนัธมิตรภาคเอกชน โดยคุณปวีณา บำรุงรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสออร่า อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (MAI) ผู้เนินธุรกิจการจดัเวทีการประกวด นางงาม นางแบบ นายแบบ ทั้งในไทยและระดับนานาชาติ และยังเป็นผ้ถูือลิขสิทธ์ ERM Thailand ที่มีเวทีประกวด นางงามกว่า 18 เวทีระดับโลก โดยล่าสุดประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประกวดเวทีนางงามโลกเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ตั้งแต่ป่ี 2005 แต่ในปีนีพ้ร้อมเปิดบ้านต้อนรับนางงามจากทั่วโลก เพื่อโชว์ศิลปวัฒนธรรม และศักยภาพด้านความพร้อม ในการจัดเวทีการประกวด

โดยได้จัดแถลงข่าวการประกวดนางงามสู่เวทีระดับนานาชาติ “Miss Tourism Queen International 2018” เพื่อสง่เสริมนโยบายรัฐบาล “ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานนี้ยังได้หนุ่มสุดเนี๊ยบอย่าง “แมทธิว ดีน” มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันแถลงข่าว ที่รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจในการได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเวทีใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกอีกด้วย

การจัดประกวดครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมนโยบายของทาง ททท. “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง วัฒนธรรม และแนะนำประเทศไทยให้ชาวโลกได้รู้จัก และเกิดความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย ไมตรีจิต การดำรงวัฒนธรรมที่ดีงาม และการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นทั้ง ท่องเที่ยวในแบบวิถีไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดกิจกรรมการเก็บตัวและการประกวด ซึ่งถือได้ว่าการจัดประกวดเวทีนางงามระดับโลก Miss Tourism Queen International 2018 คครั้งเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในอีกทางหนึ่ง

ปีนี้ทางกองประกวดได้นำเสนอในรูปแบบ สีสันวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โรงแรมที่พักมีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ให้เลือก พร้อมบรรยากาศที่ดีจากแหล่งที่สำคัญๆ ติดอันดับโลก และเพียบพร้อมในเรื่องอาหารการกิน ไม่ว่าจะอาหารไทย ขนมไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น รสชาติ อร่อยเลิศ ก็มีความพร้อมให้บริการตลอดทุกฤดกูาล ทั้งหมดนี้ถือว่าภาคธุรกิจก็ช่วยผลักดันและสนับสนุน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

โดยครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีประกวด “Miss Tourism Queen International 2018” ที่เฟ้นหาสาวงามมากกว่า 60 ประเทศจากทั่วโลก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2561 และรอบตัดสินในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561

สามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวได้ที่ FB : Miss Aura International

keyboard_arrow_up