ความรู้ต้องไม่จบแค่ในห้องเรียน! มจธ.จัดโครงการ ‘Social Lab’ สร้างบัณฑิตพัฒนาชุมชน

“การสร้างบัณฑิตคุณภาพ เพื่อออกไปช่วยสร้างและพัฒนาชุมชน” เป็นสิ่งที่รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เน้นย้ำตลอดในระหว่างการจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “มจธ. เรียนรู้คู่ชุมชน: บูรณาการเรียนการสอน งานวิจัย เพื่อคนบนพื้นที่สูง” ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แต่ง และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยทีม Amarin Online ได้มีโอกาสร่วมทริปในครั้งนี้ด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการสื่อมวลชนสัญจร ในครั้งนี้ของมจธ. มุ่งเน้นให้เห็นถึงการพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้น จากสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ที่เรียกกันว่า “Social Lab”  คือห้องปฏิบัติการในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นแหล่งประสานการเรียนรู้สำหรับการพัฒนานักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า โดยการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมทำงานในพื้นที่ ซึ่งจะมีทั้งการประสานกับหน่วยงานเครือข่าย และเอื้ออำนวยให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรจากทุกส่วนใน มจธ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน ในฐานะมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตตกรรมและการออกแบบ

มจธ. ได้สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงต่างๆ ให้พัฒนาศักยภาพมากขึ้น เช่นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมพืชผัก ชนิดต่างๆ ได้แก่ งานส่งเสริมกาแฟ ให้คำแนะนำในการดูแลสวนกาแฟ

ส่งเสริมการปลูกฟักทองญี่ปุ่น และมีการตัดแต่งฟักทองเพื่อส่งให้ลูกค้า

อย่างไรก็ตามจากการติดตามการทำงานตัดแต่งฟักทอง ข้อมูลปี 2559 พบว่า ฟักทอง 1 ลูก ตัดแต่งได้เนื้อร้อยละ 30 อีก 70 เป็นเศษเหลือจากการตัดแต่ง

คณะทำงานจึงนำเศษฟักทองไปศึกษาการแปรรูป  พบว่า เมล็ดฟักทองสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันฟักทองได้

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนชุมชนจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุค้อ 1 ผลิตภัณฑ์ และช่วยให้กลุ่มหัตถกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังได้นำผลงานไปร่วมโชว์ในงาน Seitoshi Trainnale ประเทศญี่ปุ่นในปี 2016 ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม งาน Innovative Craft Awards 2017 (ICA) และนิทรรศการ SACICT Craft Trend Gallery 2018 ที่จัดโดย SACICT : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

อีกทั้งยังสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงปางดะ ในการออกแบบ และสร้างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ซึ่งคณะทำงานศูนย์ความร่วมมือฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบควบคุมการระบายอากาศ และออกแบบระบบพรางแสงเพื่อลดปริมาณแสงและอุณหภูมิภายในโรงเรือนกุหลาบตัดดอก

รวมถึงการวิจัยร่วมกับสถานีเกษตรหลวงปางดะ ในการทดลองปลูกฝักในโรงเรือนและให้แสงส่องสว่างด้วยหลอด LED เพื่อให้แสงในช่วงเย็นต่อเนื่องจากแสงอาทิตย์อีก 6 ชั่วโมง กับกลุ่มผักสลัด สามารถลดระยะเวลาในการปลูกผักจาก 30 วัน/รอบ เหลือ 22 วัน/รอบ หรือเพิ่มพลังการผลิตผักจาก 12 รอบ/ปี เป็น 15 รอบ/ปี

ทั้งหมดที่กล่าวมาตอนต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน บนพื้นดินนอกรั้วมหาลัยมาตลอด แต่จากการร่วมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็นว่า โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นการบูรณาการเรียน วิจัย บริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะอย่างแท้จริง

keyboard_arrow_up