“พลับพลึงธาร” พืชน้ำเฉพาะถิ่นที่พบแค่ในประเทศไทย และได้ฉายาว่า “ราชินีแห่งสายน้ำ”

พลับพลึงธาร หรือ หอมน้ำ (Onion plant, Thai onion plant, Water onion) พืชน้ำชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crinum thaianum อยู่ในวงศ์พลับพลึง (Amaryllidaceae) มีดอกสีขาว 6 กลีบ ถือได้ว่าเป็นพืชน้ำที่สวยงามและหายากมากที่สุดชนิดหนึ่ง ซึ่งพบได้เฉพาะที่จังหวัดระนองตอนล่างและพังงาตอนบน โดยในจังหวัดระนองพบที่คลองนาคา ตำลนาคา อำเภอสุขสำราญ และที่คลองบางปรุ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ส่วนที่จังหวัดพังงา พบที่คลองตาผุด บ้านห้วยทรัพย์ คลองสวนลุงเลื่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี คลองนายทุย คลองบ้านทับช้าง คลองบ้านโชคอำนวย ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี และตามคลองย่อยต่างๆ ในเขตรอยต่ออำเภอคุระบุรีและอำเภอตะกั่วป่า

พลับพลึงธาร จัดเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่ไม่พบที่ใดในโลก แต่ปัจจุบันพบเหลือแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น และพบขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจาย จึงได้ขึ้นเป็นบัญชีพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก (IUCN Redlist) เมื่อปี ค.ศ. 2011 สาเหตุของการลดลงเนื่องจาก การเก็บหัวจำหน่ายเป็นพืชน้ำประดับ และจากสาเหตุการขุดลอกคลองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

อีกทั้ง พลับพลึงธารมีความต้องการเฉพาะในการเจริญงอกงาม โดยชื่นชอบอุณหภูมิน้ำประมาณ 18-28 องศาเซลเซียส มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำระหว่าง 5.5-9 และเป็นพื้นที่ที่มีต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ เป็นลำคลองที่มีน้ำใสสะอาด และมีการไหลเวียนของน้ำดีแต่กระแสน้ำไม่แรงมากเกินไป ทำให้พลับพลึงธารกลายเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและลำคลองได้ และเพราะดอกมีความสวยงามประกอบกับความหายาก และแปลกประหลาด จึงทำให้พลับพลึงธารได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งสายน้ำ”

keyboard_arrow_up