คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดรายชื่อ17 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๗ คน ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 5 คน ได้แก่

1. นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม)

2. นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)

3. นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม)

4. นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น)

5. นายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นางเพ็ญศรี เคียงศิริ

2. นายพิบูลศักดิ์ ละครพล

3. นายเทพศิริ สุขโสภา

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 9 คน ได้แก่

1. นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์)

2. นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย)

3. นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)

4. นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล)

5. ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล)

6. นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล)

7. ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน (ละครเวที)

8. นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

9. นายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

ประธานกวช.กล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น

keyboard_arrow_up