advertisement

กลต. ยืดเวลาให้ Bitkub แก้ปัญหาเหรียญ KUB เทรดผิดเกณฑ์ ขีดเส้นภายใน 4 ส.ค.นี้

27 ก.ค. 65
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(​​​ก.ล.ต) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติขยายเวลาให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นภายในวันที่ 4 ส.ค. 2565 จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ค. 2565
 
 
จากกรณีที่คณะกรรมการ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ คัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาและมีมติอนุมัติเหรียญ KUB เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)
 
 
ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ได้มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 โดยจะครบกำหนดวันที่ 30 ก.ค. 2565
 
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ปี 2565 ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งลงโทษปรับคณะกรรมการ บริษัท บิทคับ ออนไลน์และผู้เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน 15.20 ล้านบาท จากการกระทำความผิดดังกล่าว เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 Bitkub ได้พิจารณาอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของ Bitkub
 
 
 
โดยที่เหรียญ KUB มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติเข้ามาซื้อขายตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ของ Bitkub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดย ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการคัดเลือกเหรียญ KUB แล้ว
 
 
พบว่า Bitkub มีการให้คะแนนการคัดเลือกเหรียญ KUB เพื่ออนุมัติให้เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของ Bitkub ไม่เป็นไปตาม Listing Rule ของ Bitkub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย Bitkub ให้คะแนนในเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคในระดับที่ “สูงกว่ามาตรฐานและไม่เคยมีมาก่อน” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานและเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า เหรียญ KUB มีเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่จริง
 
 
นอกจากนี้ Bitkub ยังให้คะแนนในหัวข้อการระดมทุนและหัวข้อส่วนลด Pre-ICO Sale ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของเหรียญ KUB ด้วย จึงทำให้ ก.ล.ต. เห็นว่า คะแนนการคัดเลือกเหรียญ KUB โดยรวมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะอนุมัติเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้
 
 
 
โดยวันที่ 25 ก.ค. 2565 Bitkub ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วจึง สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 4 สิงหาคม 256

advertisement

Powered by อมรินทร์ทีวีออนไลน์

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม