advertisement

คืบ89% สะพานคอนกรีต ข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เปิดใช้กลางปี65 ย่น12 กม.เชื่อม2 ตำบล

5 ม.ค. 65

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก คืบหน้า 89% คาดเปิดใช้กลางปี 65 ร่นเวลา และระยะทาง 12 กม. เชื่อมตำบลงิ้วงาม กับตำบลวังน้ำ สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลงิ้วงาม, วังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สะพานยาว 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 491 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึง ได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจรและวางท่อ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 33.29 ล้านบาท

ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 89 % ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ประมาณกลางปี 2565

ทั้งนี้ เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตำบลงิ้วงามไปยังตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ซึ่งจะสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ12 กิโลเมตร และลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทช.ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง โดยได้เปิดโอกาสให้#8232;ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดอีกด้วย

advertisement

Powered by Positioning

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ