โดวิดซัด สุวรรณภูมิ 11 เดือนผู้โดยสารเหลือ 6 ล้านคน มุ่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก รับเปิดประเทศ

โดวิดซัด สุวรรณภูมิ  11 เดือนผู้โดยสารเหลือ 6 ล้านคน มุ่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก รับเปิดประเทศ
0
28 ก.ย. 64

สุวรรณภูมิ เผย 11 เดือนปี 64 พิษโควิดฉุดผู้โดยสารเหลือ 6 ล้านคน ต่ำกว่าปี 63 กว่า 80% ขณะที่ครบรอบ 15 ปี มีผู้ใช้บริการจากทั่วโลก 692 ล้านคน มีกว่า 4.3 ล้านเที่ยวบิน มุ่งพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและสินค้า เตรียมพร้อมเปิดประเทศ
น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของสนามบินสุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 – ส.ค.64 (รวม 11 เดือน) มีสายการบินประจำให้บริการจำนวน 77 สายการบิน โดยมีเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น-ลงรวมทั้งสิ้น 113,000 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 46.4 % มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 5.95 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 80.7 % และมีปริมาณการขนส่งสินค้ากว่า 1.1 ล้านตัน ลดลง 4.3 % ซึ่งจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารได้รวมเที่ยวบินพิเศษขาเข้าระหว่างประเทศภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลด้วยแล้ว

ทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลดลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธุรกิจการบินทั่วโลกยังประสบปัญหาภาวะวิกฤติอย่างหนักสองปีติดต่อกัน

โดยนับเป็นเวลา 15 ปี ที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.49 มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วทั้งสิ้นกว่า 692 ล้านคน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งหมด 18.6 ล้านตัน ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นกว่า 4.3 ล้านเที่ยวบิน

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าว่า ในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดสนามบินสุวรรณภูมิยังคงเดินหน้าพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการผู้โดยสารในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก ( โซน 2 ส่วนขยาย) โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65 รองรับได้จำนวน 1,022 ช่องจอด. 2.โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถโซน 2 และ อาคารจอดรถโซน 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้บริการ และติดตั้งระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ (Auto Pay) ใช้งานด้วยเทคโนโลยี ดิจิตัลโดยสามารถดูจำนวนช่องจอดได้แบบ Real Time

3.โครงการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และลานจอดรถโซน 6 – 7 ที่มีการปรับปรุงติดตั้งหลังคาบังแดดและฝน เพื่อให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 4.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารผู้โดยสาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่าอากาศยานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ลดการปล่อยก๊าซเลื่อนกระจก และการติดตั้งไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุนนโยบายของรัฐในด้านการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน

5.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขา ภายในอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน A ถึง G จำนวน 52 จุด เพื่อให้เกิดความสวยงาม ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และการจัดทำห้องให้นมบุตร (BABY ROOM) เพิ่มเติม ณ ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D และ ขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน B

6.โครงการปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 1 โซน 2 และ โซน 3 อาคารผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นและลดปัญหาการแออัดของจำนวนผู้โดยสาร

6.โครงการพัฒนาระบบรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระบบบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) เช่น ระบบกดตั๋วโดยสารรถรับจ้างฯ (KIOSK) กับ AOT Airports Application ทำให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการสามารถจองคิว และกดตั๋วโดยสารได้จาก Application ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำและได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บริการมากขึ้น

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้ามีความคล่องตัว ในโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวนความสะดวกต่างๆ อาทิ 1. โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center) หรือ PPL เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรของไทย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด และ บริษัทเอกชนหลายแห่งที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่เชื่อมโยงท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) เพื่อประกอบกิจการกระจายสินค้าภายใต้การขนส่งหลายรูปแบบ ที่นำเข้าทางด่านศุลกากรอื่น เพื่อมาปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร ทสภ. นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการส่งมอบสินค้าภายใต้หลักการจัดการโลจิสติกส์ที่สร้างความได้เปรียบในการขนส่งสินค้า ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565

2.โครงการขยายอาคารตรวจค้น (Access Control) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3.โครงการติดตั้งระบบออกบัตรคิวอัตโนมัติ (AOT Free Zone Smart Queue Application) และจะดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของการจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application (FZ Smart Queue) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

4.โครงการปรับปรุงสำนักงานศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปรามทั้ง โดย 4 โครงการ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2565

5.โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่กำกับดูแล ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า หรือ Pre-Smart AccessPhase 1 Digital Cargo M4 เป็นระบบสำหรับออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะชนิดชั่วคราวรายวัน (ไม่เกิน 24 ชม.) สำหรับบุคคลทั่วไป (Visitor) โดยคาดว่าจะพัฒนาและติดตั้งระบบแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2565

Powered by Positioning

วิดีโอแนะนำ

สาวบุกโกดัง โวยส่งพัสดุถูกกรีดแกะดูแล้วแพ็คใหม่ | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 18 ต.ค. 64 | AMARIN TVHD34

0
18 ต.ค. 64

เสียงคอมเพลนของผู้บริโภค ฝากไปยังผู้ประกอบการ คลิปจะลบ ก็ต่อเมื่อ คุณหาคนผิดมาให้ได้ กี่วันแล้วที่สัญญาไว้ รออยู่นะ ขนส่ง... คุณมีสิทธิ์อะไรมาแกะของลูกค้าเอาไป . แล้วก็ไม่ต้องโทรมาบอกให้ลบคลิปนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆให้ทุกคนวิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ว่าขนส่งเอกชนที่เราเสียเงินค่าส่งของแล้วได้รับบริการแบบนี้ กล่องถูกกรีดแล้วรีแพ็คมาใหม่ มีที่ไหนเขาทำกันบ้างคะมีสิทธิ์อะไรในพัสดุชิ้นนั้นๆเป็นเจ้าของหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่มีสิทธิ์อะไร แยกของผิดไปสาขาสวนผึ้งสวนผึ้งไหนเอาเบอร์มา

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ