ม.44 ให้อำนาจนายกฯ ตั้ง “ผู้แทนพิเศษส่วนหน้า”

คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 57/2559 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน กำหนดให้ กอ.รมน.และ ศอ.บต.ปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต.ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เป็นฝ่ายบูรณาการงานในระดับแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ

พร้อมให้อำนาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ ครม.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งจะมีหน้าที่ประสานงานระหว่าง ครม.และราชการส่วนกลาง โดยมีรัฐมนตรี ที่นายกฯ มอบหมายให้กำกับดูแลเรื่องนี้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จะร่วมเป็น กรรมการ คปต.และมี สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วย

keyboard_arrow_up