สรรพากรประเมินจัดสวัสดิการกับผู้มีรายได้น้อย

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรณีการตรวจสอบผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับสวัสดิการภาครัฐ ในช่วงที่ผ่านมา 8 ล้านราย เพื่อต้องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีหรือไม่
เพื่อประเมินจากบัญชีเงินฝาก การลงทุน เงินปันผล การหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะต้องการนำมาประเมินการจัดเตรียมให้สวัสดิการกับผู้มีรายได้น้อย เช่น รับเงินสวัสดิการจากรัฐบาล นำส่งเงินเข้าบัตร เพื่อนำไปจ่าย
ค่าโดยสาร เบี้ยยังชีพคนชรา การเก็บค่าน้ำประปา ไฟฟ้า ในอัตราต่ำกว่าบุคคลทั่วไป

keyboard_arrow_up