ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์โครงการราชภักดิ์โปร่งใส

คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงไต่สวนกรณีก่อสร้างโครงสร้างอุทยานราชภักดิ์ สรุปการไต่สวน และรายงานผลสอบให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รับทราบ ก่อนที่ประชุม ป.ป.ช. มีมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นว่าโครงการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
ทุกประการ

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า ไม่ว่า ป.ป.ช. ขอหลักฐานใด ๆ ไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ของกองทัพบก หรือคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อนำเอกสารหลักฐาน และเชิญพยานมาสอบปากคำทุกอย่างมาพิจารณาแล้ว ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ การแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ยื่นคำร้องจึงถือว่าเสร็จสิ้น

จากนี้จะแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับให้ผู้ร้อง คือ นาย วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น รับทราบ แต่หากยังมีข้อสงสัย ก็พร้อมให้เข้ามาสอบถามรายละเอียดและชี้แจงเหตุผลต่อไป

keyboard_arrow_up