สนช. ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 60

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25560 วงเงิน 2.733 ล้านล้านบาท ด้าน วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขอบคุณ ยืนยันรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

keyboard_arrow_up