เด็กไทย ยิ่งเรียน ยิ่งโง่ ??!! สอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งวิชาเดียว ที่เหลือตกหมด

จากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ล่าสุดสทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยสรุปผลคะแนนจำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบจำนวน 378,161 คน คะแนนเฉลี่ย 52.29 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบจำนวน 378,924 คน คะแนนเฉลี่ย 35.89 คะแนน ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจำนวน 378,779 คน คะแนนเฉลี่ย 27.76 คะแนน คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบจำนวน 379,064 คน คะแนนเฉลี่ย 24.88 คะแนน และวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบจำนวน 378,268 คน คะแนนเฉลี่ย 31.62 คะแนน

จากผลคะแนนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า วิชาที่นักเรียนชั้นม.6 ทำคะแนนไดดีที่สุดคือ วิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาเดียวที่คะแนนเฉลี่ยเกินครึ่ง ส่วนวิชาอื่นๆ คะแนนต่ำกว่าครึ่งทั้งสิ้น

ทั้งนี้นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสทศ. เปิดเผยว่า ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่นๆ ทุกวิชา นอกจากนี้ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

Comments

เด็กไทย ยิ่งเรียน ยิ่งโง่ ??!! สอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งวิชาเดียว ที่เหลือตกหมด

About The Author
-