ฐานะการคลังยังอยู่ระดับเข้มแข็ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาล ตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 – ส.ค.59) ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 2,149,404 ล้านบาท โดยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐ ขณะที่ฐานะการคลังยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงต่อไป

keyboard_arrow_up