เยาวชนรักบ้านเกิด

สารคดีที่นําเสนอองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหลงทองเที่ยว ถายทอดเรื่องราวผานศิลปะแขนงตางๆ ซึ่งจะเปนสื่อกลางใหคนไทยเกิด ความรัก ความจงรักภักดี ความสามัคคี และปฏิบัติตามแนวทาง “รักบานเกิด” โดยเยาวชนเห็นความสําคัญ รักและภาคภูมิใจ หวงแหนในทองถิ่นของตน

ออกอากาศทุกวันเสาร์ 06.00 น.
รีรันทุกวันอาทิตย์ 23.00 น.

keyboard_arrow_up