กสทช. ส่งเงินรายได้ประมูลคลื่นฯ 934 ล้านบาท เข้ากองทุนดีอี

สำนักงาน กสทช. นำส่งเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดแรก ที่ได้รับจาก AWN เข้ากองทุนดีอี เป็นเงิน 934,275,000 บาท และนำส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นเงิน 5,294,225,000 บาท นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz งวดแรกที่ได้รับจาก AWN หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงิน 934,275,000 บาท นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) และนำเงินรายได้จากการประมูลที่หักค่าใช้จ่ายและเงินที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนดีอีแล้ว เป็นจำนวนเงิน 5,294,225,000 บาท ส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ การนำส่งเงินเข้ากองทุนดีอี และนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินดังกล่าว เป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 ที่ว่า […]

keyboard_arrow_up