“การทำงาน” กับ “การปฏิบัติธรรม” เป็นเรื่องเดียวกัน ???

เมื่อพูดถึงคำว่า “ปฏิบัติธรรม” คุณให้นิยามคำคำนี้ว่าอะไร? ทำบุญ นั่งสมาธิ เดินจงกรม??? ‘ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ’ ได้ให้แง่คิดไว้ในรายการ สุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู ว่า แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมกับการทำงานนั้น ถือเป็นเรื่องเดียวกัน คือ

“การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” กตัญญูต่อบริษัทหรือองค์กร กตัญญูต่อเจ้านาย

“การมีเมตตา” เมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน เมตตาต่อเจ้านาย เอาใจเขามาใส่ใจเรา

“การมีสัจจะ” มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ทำงานแบบพูดจริง ทำจริง และมีความซื่อตรง

“การมีขันติ” คือ มีความอดทนต่องานยากงานลำบาก รู้จักการระงับอารมณ์ในที่ทำงาน ด้วยจิตที่เข้มแข็ง

“การมีวิริยะ” มีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจให้กับการทำงาน

สุดท้าย คือ “การมีสมาธิ” จดจ่อกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีจิตกำหนดแนวทางการทำงานที่แน่วแน่

ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ควรจะมีในการทำงานทุกอริยาบถ คือ การฝึกสติ และการปฏิบัติธรรม ต้องพร้อมด้วย ขันติ วิริยะ ศีล สมาธิ ปัญญา และทาน โดย ‘ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ’ ได้ทิ้งท้ายสิ่งที่คนทำงานทั้งหลายควรทำก็คือ “ก่อนตำหนิคนอื่นให้ลองทบทวนตัวเองก่อนเสมอ”

keyboard_arrow_up