ชวนชมภาพหาดูยาก ‘เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7’

ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการ…เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รศ.วุฒิสารตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันนท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้จำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ หัวข้อ..” เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่ถิ่นอีสานย่านร้อยเอ็ด” ท่านจะได้ชมภาพพระราชกรณียกิจ และสาระความรู้ที่หาชมได้ยากเหมาะและเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียน นักศึกษาสาระความรู้ที่นำมาแสดงจะประกอบด้วย
1.ร่วมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในแผ่นดินพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7
2.การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
3.พระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี
4.พิเศษกับนิทรรศการย้อนรอยเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว..สู่ถิ่นอีสานย่านร้อยเอ็ด

ชมฟรี ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดริมบึงพลาญชัยระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560.

keyboard_arrow_up