‘บิ๊กตู่’ ใจดีแก้ ม.44 ปีใหม่นี้จุดพลุได้ แต่ห้ามปล่อยโคมลอย

วันที่ 30 ธ.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ข้อความระบุว่า

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการเขตสําหรับกรุงเทพมหานครหรือนายอําเภอแห่งท้องที่ สําหรับจังหวัดซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่จะจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด นั้นเพื่อให้การฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ขัดต่อคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้จุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกาของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จนถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อํานวยการเขตสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือนายอําเภอแห่งท้องที่สําหรับจังหวัด ทั้งนี้ สําหรับการขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยังคงให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถนายน ุ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ต่อไป

ข้อ ๒ การดําเนินการตามข้อ ๑ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่จุดพลุต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัย และไม่อยู่ใกล้บริเวณเขตพระราชฐาน คลังน้ํามันหรือแหล่งเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล สนามบิน
(๒) ขนาดของพลุที่จุดได้ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่เกิน ๑๒ นิ้ว
(๓) ให้ผู้จัดให้มีการจุดพลุ กําหนดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อ ๓ มาตรการจุดพลุสําหรับกรณีอื่นนอกจากข้อ ๑ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ต่อไป

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี รับผิดชอบดูแลการดําเนินการในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ และให้ประสานพนักงานฝ่ายปกครอง ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอดส่องดูแลและรักษาความปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคบตั ั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

keyboard_arrow_up