ขนส่งทางบก จัดอบรมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์เสาร์-อาทิตย์ ฟรี!!

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคเอกชนจัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ สำหรับบุคคลที่ไม่สะดวกในช่วงวันเวลาราชการ โดยจัดให้มีการอบรมฟรีในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งจะแบ่งเป็นเดือนดังนี้ เดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. เดือนมิถุนายนระหว่างวันที่ 3-4 มิ.ย. และวันที่ 24-25 มิ.ย. และเดือนกรกฎาคมวันที่ 15-16 ก.ค. นี้

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนถือเป็นปัญหาสำคัญ แม้รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดวินัยในการขับขี่ที่ถูกต้อง กรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม นับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบในการขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎจราจร ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการทดสอบขับรถในสนามทดสอบขับรถมาตรฐาน โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถทันที ภายใต้การควบคุมและดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

โดยเดือนพฤษภาคม จัดอบรมวันที่ 27-28 พฤษภาคม ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร.0-2641-3500 ต่อ 3333 รุ่นต่อไปอบรมวันที่ 3-4 มิถุนายน ร่วมกับบริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3292-3295 และวันที่ 24-25 มิถุนายน ร่วมกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2540-2444 ต่อ 452 และวันที่ 15-16 กรกฎาคม ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น กรมการขนส่งทางบกยังได้ทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อทำหน้าที่อบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำใบรับรองมาแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ โดยขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-9630-4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2613-3820-25, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.0-2241-6543-6,มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2397-6308 เป็นต้น ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งหมดนี้กรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าว

ทั้งนี้ผู้สนใจต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน สมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้นๆ
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

keyboard_arrow_up