ไขคำตอบคาใจเกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวปลายปีนี้

ตามมติที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 โดยให้นำค่าใช้จ่ายที่จ่าย ค่าที่พัก สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค.59 มาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามและข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีมากมายตามมาว่าอะไรลดหย่อนได้บ้าง อะไรลดหย่อนไม่ได้ มีเงื่อนไขอะไรไหม อย่างนั้นมาดูกันดีกว่าว่ามีคำถามอะไรบ้างที่ถูกถามบ่อย และคำตอบเป็นอย่างไร มาไขความกระจ่างกันไปพร้อมๆ กันเลย

Screenshot_1

Q : มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 เป็นการให้สิทธิประโยชน์อะไร

A : ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ หรือค่าที่พักในโรงแรม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2559 ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

Q : การให้หักลดหย่อนค่าบริการนำเที่ยว และค่าที่พัก ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขอย่างไร

A : 1. ผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้จ่ายค่าบริการนำเที่ยวหรือค่าที่พัก เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มีเงินได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 และมีการจ่ายเงินในช่วงเวลาดังกล่าว

  1. ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการรับเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้จำนวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน (ใช้ได้ทั้งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ)

 

Q : ค่าบริการอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้

A : 1. ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  1. ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

 

Q : สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และรายชื่อของประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ได้จากที่ใดบ้าง

A : สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร ดังนี้

  1. รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว ให้พิมพ์www.rd.go.th –> บริการข้อมูล –> รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี (อยู่ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
  1. รายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้พิมพ์www.rd.go.th –> บริการข้อมูล –> รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี (อยู่ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

 

Q : กรณีชำระค่าบริการนำเที่ยวหรือค่าที่พัก ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 แต่ได้ใช้บริการนำเที่ยว หรือเข้าพักโรงแรมภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้หรือไม่

A : ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากต้องช้าระค่าบริการนำเที่ยวหรือค่าที่พัก และได้ใช้บริการนำเที่ยวหรือเข้าพักในโรงแรมในช่วงวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559

 

Q : กรณีได้จ่ายค่าที่พักโรงแรม พร้อมทั้งได้เข้าพักในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 40,000 บาท โดยในช่วงก่อนเดือนธันวาคม 2559 ไม่เคยมีการจ่ายค่าบริการนำเที่ยวหรือค่าที่พักโรงแรมจะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไหร่

A : สามารถหักลดหย่อนได้จำนวน 30,000 บาท โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ (กฎกระทรวงฉบับที่ 322) ได้ 15,000 บาทและใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559 (กฎกระทรวงฉบับที่ 316) ได้อีก 15,000 บาท

 

Q : กรณีได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 20,000 บาท และได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนธันวาคม 2559 อีกจำนวน 30,000 บาท จะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไหร่

A : สามารถหักลดหย่อนได้จำนวน 30,000 บาท โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ (กฎกระทรวงฉบับที่ 322) ได้ 15,000 บาท และใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559 (กฎกระทรวงฉบับที่ 316) ได้ 15,000 บาท

 

Q : กรณีได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 20,000 บาท และได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนธันวาคม 2559 อีกจำนวน 10,000 บาท จะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไหร่

A : สามารถหักลดหย่อนได้จำนวน 25,000 บาท โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ (กฎกระทรวงฉบับที่ 322) ได้ 10,000 บาท และใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559 (กฎกระทรวงฉบับที่ 316) ได้ 15,000 บาท

 

Q : หลักฐานที่สามารถนำมาใช้ในการหักลดหย่อน ต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้นหรือไม่

A : สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความระบุ ชื่อผู้มีเงินได้จำนวนเงินและวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน

 

Q : กรณีซื้อเฉพาะตั๋วเครื่องบินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในเดือนธันวาคม 2559 จะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

A : ไม่สามารถน้ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้

 

780015389

 

ข้อมูลจาก กรมสรรพากร

ภาพจาก www.atlantic.lv

keyboard_arrow_up